Kotokukan Budo Rengoka連合  

" Hall of classical virtue martial arts association"


    • Kokamishin Ryu Jujutsu
    • Hakkoryu Jujutsu (Japan Hombu Registered Dojo) 
    • Nippon Seibukan Academy Nihon Ju-jutsu
    • Morinaga Ha Toyama Ryu Iaijutsu zen nihon sogo budo renmei